[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

Adatvédelmi Tájékoztató

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (nyilvántartja a Gyulai Törvényszék Cégbírósága a Cg. 04-01-0000040 cégjegyzékszámon; székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyulai utca 1., adószáma: 19057787-2-04; elektronikus levelezési címe: i n f o ( k u k a c) b m v a . h u, telefon: 06-66/442-520   06-30/466-8367; 06-20/466-7961; a továbbiakban: Alapítvány vagy Adatkezelő) által a ipariingatlanrohu.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése és azon keresztül nyújtott szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelése körülményeit.

A jelen Tájékoztató kiterjed az apróhirdetési és azokhoz kapcsolódó valamennyi elérhető szolgáltatás használatára, ez ezekkel kapcsolatban felmerülő személyes adatkezelésekre.

A Tájékoztatót az Alapítvány annak érdekében teszi közzé, hogy a Weboldalon folytatott személyes adatkezelések érintettjeit, így mind a Weboldalon böngésző látogatókat, mind a Weboldalon a Alapítvány által elérhetővé tett Szolgáltatások igénybe vevőit, mind az Applikációk felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználók) a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettség körébe eső információkról tájékoztassa, így többek között a Alapítvány által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, észrevétele van, ezekkel kapcsolatban az bekes@ipariingatlanrohu.hu elérhetőségen várjuk megkeresését.

A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Weboldal használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fogja tudni a személyes adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weboldal valamely funkcióját használni. Ezen eseteket az adott Szolgáltatás igénybe vételére szolgáló űrlapon, az adott adatkezelésre vonatkozó külön tájékoztatásban, illetve a jelen Tájékoztatóban jelezzük.

A Weboldal böngészésének, megfelelő használatának és az egyes Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weboldalon elérhető Szolgáltatás igénybevételével, a Weboldalon apróhirdetésre történő jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt, vagy a kifogásolt Szolgáltatást.

 

 1. Az Adatkezelő és az Adatkezelő elérhetőségének neve és elérhetőségei

A jelen Szabályzat szerinti személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek az Alapítvány minősül, amelynek lényeges adatai az alábbiak:

Cégnév: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai utca 1.

Cégjegyzékszám: 04-01-0000040

Képviselője: Szász Zsolt ügyvezető

Email: i n f o ( k u k a c) b m v a . h u

 

A Tájékoztató irányadó abban az esetben is, amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval a Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 

A Weboldal bizonyos esetekben harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, és/vagy ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmazhatnak. Emellett a Szolgáltatások használata során előfordul, hogy személyes adatait harmadik személy adatkezelő részére adja meg. Ezen adatkezelésekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Ilyen esetekben kérjük, hogy figyelmesen olvassa el mind a vonatkozó általános szerződési feltételeket, mind a harmadik személy adatkezelő vonatkozó adatvédelmi tájékoztatását, mielőtt ezen szolgáltatásokat megrendelné, vagy személyes adatait a harmadik személy részére megadná. Tekintettel arra, hogy mindezen feltételek, működés és tartalom nem áll a Alapítvány befolyása alatt, azokért az Alapítvány nem vállal felelősséget.

 1. Fogalommeghatározások a Tájékoztatás értelmezéséhez
 2. Fogalommeghatározások a Tájékoztatás értelmezéséhez

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. A Weboldal használata során különösen ilyen a természetes személyazonosító adatok mellett a fénykép, nem, életkor, az érintett személyes érdeklődése, amely szerint a Weboldalon keres.

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat az Alapítvány kizárólag 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki. Tekintettel arra, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, az Alapítvány valamennyi olyan esetben, amikor ilyen érintetteknek címzett adatkezelési folyamatot végez, megszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását. A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelések szempontjából Érintett a Weboldal felhasználója.

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon elérhető Szolgáltatások nyújtása során megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő az Alapítvány, de bizonyos folyamatokban az Alapítványon kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. Az Alapítvány adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető Szolgáltatások igénybevétele érdekében átadnak az Alapítvány részére, feltöltenek a Weboldalra, valamint amely adatokat a Alapítvány gyűjti a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenysége során.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. Az Alapítvány adatkezelési folyamataihoz számos adatfeldolgozót vesz igénybe, amelyek személyét az egyes adatkezelések kapcsán megjelöljük, vagy utalunk az adatfeldolgozók kategóriáira.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. A Weboldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok kerülnek az Alapítvány rendelkezésére bocsátásra, adatkezelésnek minősül.

Adatkezelés jogalapja: az Alapítvány a személyes adatokat jellemzően szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint az Alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az Alapítvány az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról. Adatkezelés akkor végezhető, ha annak megfelelő jogalapja van. Ilyen jogalap lehet az előzőekben említetteken túl az Alapítvány jogos érdekén alapuló adatkezelés vagy ha az adatkezelés az érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

Hozzájárulás: az érintett által az adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például az Alapítvány és a Felhasználó közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg a Alapítvány.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig az Alapítvány jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg az Alapítvány.

Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket az Alapítvány a Weboldal felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.

Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a Weboldalon keresztül elérhetők a Felhasználók részére.

 1. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:

 

Regisztráció, Weboldal regisztrációt követő használata

A regisztrációhoz és azt követően a Szolgáltatások eléréséhez kötelezően megadandó személyes azonosító adatok, emailcím, a felhasználói név és a telefonszám
Regisztrációt követően megadható személyes adatok, mint például profilkép, születési idő, nem

Információ a Weboldalon és az Applikációkban tanúsított online keresési viselkedéséről, így különösen a keresett apróhirdetésekről, kattintott hirdetésekről.

Információ az igénybe vett Szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól (pl. hirdetései, aktivitása, Felhasználókkal történt üzenetváltásai)

Információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje, mobileszköz azonosítója).

Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele

Kapcsolatfelvétel,kapcsolattartás:
Személyes adatok (Név, telefonszám, e-mail cím), amelyeket az érintett megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen az Alapítvány által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebookon, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok, telefonos ügyfélszolgálaton történő kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetésről rögzített hangfelvétel, illetve a hívó fél telefonszáma.

 

Közvélemény- és piackutatásban történő részvétel
A felmérés során a Felhasználó által önkéntesen megadott saját magára, vagy családi körülményeire, életvitelére vonatkozóan, az Alapítvány által a kutatás céljából elkért személyes adat

 

3.1. Felhasználói fiók 

3.1.1. Felhasználói fiók létrehozása, fenntartása, törlése

A felhasználói fiók létrehozása során (Regisztráció) kötelezően megadott személyes adatok adatkezelésének célja a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, a létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

A felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó által megadott email címet az Alapítvány a felhasználói regisztráció hitelesítésére, így a Felhasználó egyedi azonosítására is használja, amelynek keretében a regisztráció során a felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a megadott email cím valós működése.

A regisztráció során a megadandó személyes adatok közül az űrlapon csillaggal jelölt személyes adatok kötelezően megadandó személyes adatok, amelyek megadása a szerződés létrejöttének feltétele, és amelyek megadásának elmaradása esetén a felhasználói fiók nem hozható létre. A felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a Felhasználó e-mail elérhetőségének azonosítása. A felhasználói fiók használata során felhasználó név megadható, az apróhirdetési Szolgáltatások igénybevételének kötelező feltétele viszont a felhasználó név és a telefonszám megadása.

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatás nyújtásához szükséges szerződés létrehozása és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

A felhasználói fiók létrejöttével a Felhasználó önkéntesen, a kötelezően megadandó adatok körén kívül további profil adatokat rendelhet a fiókjához. Ezen adatok megadása nem kötelező és ezeket a Felhasználó döntése szerint módosíthatja, törölheti személyes beállításai kezelésével fiókjába belépve, vagy annak törlését az Alapítványtól is kérheti.

Személyes fiók kialakítása: a Felhasználó profiladatait kiegészítheti felhasználó névvel, profilképpel, amellyel felhasználói profilját személyessé teheti, így a felhasználói közösségben a felhasználói bizalmat növelheti. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiók fennállásáig tart. Profilkép a Weboldalon közzétételre kerül, azok a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán megjelenő profiljához rendelten láthatóak.

 

Nyilvánosra állított kapcsolatfelvételi adatok: az Alapítvány által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren kívüli kapcsolatfelvételi lehetőség megadása elérhető funkció a Felhasználó részére, amennyiben telefonszámát publikussá teheti, vagy publikus telefonszámot adhat meg személyes beállításai között. Az adatkezelés célja a Felhasználóval történő kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása, az Alapítvány által működtetett üzenetküldő rendszeren kívül. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiók fennállásáig tart. Publikus telefonszám megadása esetén ezen adatok a Weboldalon közzétételre kerülnek, azok a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán megjelenő személyes profiljához rendelten nem bejelentkezett felhasználók számára is láthatóak.
Fizetés ellenében nyújtott vagy házhozszállítási elemet tartalmazó szolgáltatásokhoz kapcsolt kényelmi funkció: a Felhasználó személyes adatlapján megadhatja azon adatait, amelyek a fizetős szolgáltatás (vagy olyan szolgáltatás megrendelése esetén, ahol vételár fizetés történik a Felhasználó részére átutalással) vagy házhozszállítást tartalmazó szolgáltatást igénybevétele esetén megadandó további adatok, annak érdekében, hogy azokat az Alapítvány rendelkezésre tartsa és automatikusan beírja ezen Szolgáltatások vonatkozó adatfelületére. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiók fennállásáig tart. A megadott adatok nem kerülnek nyilvánosságra.

 

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiók fennállásáig tart.
Ezen személyes adatok nem publikusak és azok megadása nem szükséges a felhasználói fiók létrehozásához és használatához, megadásuk önkéntes, azokat a Felhasználó a fiókjába belépve bármikor törölheti, módosíthatja, illetve annak törlését az Alapítványtól is kérheti.

 

Felhasználói profiladatok nyilvánossága: a felhasználói név, regisztráció időpontja, az utolsó belépés időpontja a Felhasználóra vonatkozóan közzétételre kerül a Weboldalon, a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán és a feladott apróhirdetései mellett megjelenő profiladatai között. Az adatkezelés jogalapja az Alapítványnak a Szolgáltatás megbízhatóságához fűződő jogos érdeke, továbbá a Felhasználók tájékozódáshoz, a másik Felhasználó megbízhatóságáról történő meggyőződéséhez fűződő jogos érdeke. Ezen kívül a felhasználó név közzététele a Felhasználók beazonosítását, kapcsolatfelvételt segíti elő. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.
Amennyiben a Felhasználó profilképe, telefonszáma nyilvánossá tétele mellett dönt, elfogadja, hogy az a Weboldalon nyilvános adatává válik, az előző bekezdés szerint adatokhoz rendelten.

 

3.1.2. Gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződés

A Felhasználási Feltételek szerinti gazdálkodó szervezet Felhasználók, akik a Szolgáltatásokat külön, az Alapítvánnyal írásban megkötött megállapodás alapján veszik igénybe, a felhasználói szerződés megkötése során az Alapítvány rendelkezésére bocsátják kapcsolattartói, illetve a szerződés teljesítése során a nevükben eljáró munkatársaik személyes adatait. Az adatokat az Alapítvány jogviszony létrehozása, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a Felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében kezeli.

A szerződés megkötése során az Alapítvány által a Felhasználótól bekért személyes adatok, többségében a kapcsolattartói adatok, illetve az ingatlanreferensekre vonatkozó adatok, megadása a szerződés megkötésének előfeltétele, amelyek megadásának elmaradása esetén az Alapítvány nem köti meg a szerződést.

Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a jogviszony létrehozása, annak teljesítése, a szerződéses kapcsolattartás, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásra vonatkozó, az Alapítvány és a Felhasználó közötti szerződés teljesítéséhez, továbbá az abból eredő jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez fűződő jogos érdek, azaz az Alapítvány és a szerződött partner arra vonatkozó jogos érdekének érvényesítése, hogy a közöttük fennálló szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit az Alapítvány gyakorolhassa és teljesíthesse, így a Felhasználóval kapcsolatot tartson.

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Alapítvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

Az adatkezelés időtartama az egyedi szerződésekben rögzített kapcsolattartói adatok esetén szerződés megszűnésétől számított 8 év. A Weboldalon igénybe vett Szolgáltatások kapcsán feltöltött személyes adatokra a Tájékoztatóban az egyes adatkezelésekre meghatározottak szerinti adatkezelési körülmények vonatkoznak.

 

3.1.3. Üzenetküldő rendszer használata

A Társaság a felhasználói fiókkal rendelkező regisztrált, a Felhasználói Szabályzatban meghatározott körben a Társaság által ellenőrzött mobiltelefonszámmal rendelkező Felhasználói részére, a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, a Felhasználók apróhirdetésekre vonatkozó kommunikációjára üzenetküldő rendszert biztosít. Az üzenetküldő rendszer üzemeltetésének, és így az oda bekerülő személyes adatok kezelésének célja, a Felhasználók közötti kommunikáció biztosítása, adott esetben a Társaság által történő ellenőrzése, a Felhasználói Szabályzatnak megfelelő működés ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja a kommunikációs funkció vonatkozásában a szerződés teljesítése, az ellenőrzési cél megvalósítása esetén a Társaság és Felhasználók jogos érdekének védelme, érvényesítése. A Társaság Szolgáltatásai kapcsán történhetnek visszaélések, csalások, amelyek jelentős része kiszűrhető, illetve további csalások elkövetése hatékonyan megakadályozható abban az esetben, amennyiben a Felhasználók közötti kommunikáció a Társaság által is ellenőrizhető. A Társaság fontosnak tartja, hogy a Weboldal használata során visszaszoríthassa és megakadályozhassa mindazon eseteket, amelyek sérthetik mások jogait, jogos érdekeit, ezzel pedig Szolgáltatásai jóhírnevét fenntarthassa.

Az adatkezelés időtartama az üzenetküldő rendszeren feladott üzenetre vonatkozóan az üzenet feladásától, vagy egy apróhirdetésre vonatkozó ugyanazon Felhasználók közötti üzenetfolyam utolsó üzenetének feladásától számított 28 nap, vagy amennyiben az korábbi, az üzenetváltáshoz tartozó apróhirdetés törlésének napja.

Kiemeljük, hogy az üzenetküldő rendszeren továbbított minden kommunikációt érint a jelen tájékoztatás, így bármely írásbeli üzenetet, fényképet, videót, vagy bármely csatolmányt. Felhívjuk a figyelmet, hogy az üzenetküldő rendszerre feltöltött személyes adatok annak rendeltetéséből eredően a címzett részére hozzáférhetővé válnak, azaz a rendszeren keresztül az a másik fél részére továbbításra kerülnek. A címzett adatkezelési tevékenységéért a Társaság nem vállal felelősséget, arra a címzett adatvédelmi keretrendszere irányadó. Tekintettel arra, hogy mindezen működés nem áll a Társaság befolyása alatt, azokért a Társaság nem vállal felelősséget. Kérjük, hogy ne adja meg az üzenetküldő rendszeren keresztül személyes adatát, ameddig nem győződött meg a címzett adatkezelő által alkalmazott adatkezelési feltételeiről.

 

3.2. Apróhirdetés közzététele

A Weboldalon a regisztrált Felhasználók részéről az apróhirdetések feltöltésének előfeltétele az apróhirdetési feltöltési űrlapon meghatározott, kötelezően megadandó személyes adatok megadása (így különösen a név és a telefonszám), amelyek közül, amennyiben azt publikussá tette a Felhasználó, a Felhasználó telefonos elérhetősége a Weboldalon a hirdetéshez rendelten, a kapcsolatfelvételi leírásban a Felhasználó által használt felhasználónévvel és az utolsó belépésének időpontjával közzétételre kerül.

Az adatkezelés jogalapja az apróhirdetés közzétételére vonatkozó szerződéses jogviszony létrehozása és teljesítése, azaz a Felhasználó számára az apróhirdetés közzétételére szolgáló felület nyújtása, a szolgáltatás előkészítése és a szolgáltatás nyújtása, így a jogviszonyból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződés tartamához kötődik, azaz az apróhirdetés végleges törléséig tart (ld. Felhasználói Feltételek, 2.1. pont).

 

3.3. Felmérések folytatása a Felhasználók körében

Az Alapítvány időről-időre a Weboldalon, a Felhasználók körében felmérést kezdeményez olyan módon, hogy a Weboldalon felmérést hirdet meg, amelyben az Alapítvány Felhasználói önkéntesen, a felmérésben meghatározott adatkezelési elvek szerinti adatkezeléshez adott önkéntes, kifejezett hozzájárulásuk esetén részt vehetnek. A felmérések célja a Szolgáltatások működésének megfelelőségi mérése, az Alapítvány Szolgáltatásainak hatékonyságának, fejlesztésük érdekében teendő lépések meghatározása. Az Alapítvány a felmérések meghirdetése alkalmával egyedileg tesz közzé az adatvédelmi tájékoztatást, az ott nem meghatározott kérdésekre a jelen Tájékoztató rendelkezései irányadók.

Az Alapítvány a Felhasználókat e-mail elérhetőségükön keresztül, jogos érdeke alapján, megkeresheti az Alapítvány Szolgáltatásaira, annak felhasználói megítélésére, vonatkozó közvéleménykutatással, felméréssel kapcsolatban. Az ilyen adatkezelés célja az Alapítvány Szolgáltatásainak fejlesztése, működésének mérése, a felhasználói elégedettség mérése. Az adatkezelés időtartama a Felhasználói válaszadást követő 2 hét.

 

3.4. Marketing célú adatkezelések

3.4.1. Hírlevél

Az Alapítvány a Weboldalon elérhető Szolgáltatásai valamint kifejezetten elektronikus úton közölt reklámok Felhasználók részére történő eljuttatására szerződött partnerei szolgáltatásai, termékei népszerűsítése érdekében az Felhasználók részére, akik ehhez előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adták, e-mailen direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) elektronikus hirdetéseket küld.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulás az ügyfélszolgálati elérhetőségeken (ld. 3.8. pont) bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon, illetve a felhasználói profilon belül szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a felhasználói hozzájárulás visszavonásáig („leiratkozás”) tart, amennyiben ilyen nem történik, akkor addig, ameddig a Alapítvány a hírlevélküldési szolgáltatását fenntartja.

Az Alapítvány felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe az Alapítvány által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak. 

Az Alapítvány annak érdekében, hogy a feliratkozott Felhasználók érdeklődési körébe eső reklám-üzeneteket kapjanak, a feliratkozott Felhasználók Weboldalon tett aktivitása alapján rögzíti a Felhasználó érdeklődési körét a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 3.12 pontja szerint és ennek megfelelő reklámüzeneteket küld a részére.
A Felhasználó az Alapítvány 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A Felhasználó ezen tiltakozását a Alapítvány által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezheti, amelynek következtében a Alapítvány a továbbiakban nem küld a Felhasználó hírlevelet/reklámcélú levelet.

 

3.7.2. Rendezvények

Az Alapítvány Szolgáltatásai népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói részére különböző rendezvényeket. A rendezvények szerinti adatkezelésekről az Alapítvány külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintetti jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.

 

3.8. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat adatkezelése

A Alapítvány ügyfélszolgálata a Alapítvány Szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a Felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja, bizonyos esetekben az alábbi elérhetőségekről kezdeményez kommunikációt a Felhasználókkal:

E-mail: bekes@ipariingatlanrohu.hu
Telefon: 06-66/442-520; 06-30/466-8367; 06-20/466-7961; 06-30/600-3544

A 6. pont szerinti érintetti jogok gyakorlására vonatkozó megkereséseket az Alapítvány az adatvedelem@jofogas.hu e-mail címen keresztül fogadja.

 

A Alapítvány a hozzá panasszal forduló Felhasználók panaszainak, megkereséseinek írásban rögzített részleteit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő személyek esetén a Alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség jogalapja szerint, a további Felhasználók vonatkozásában a szerződés teljesítése, bizonyos esetekben a Alapítvány Szolgáltatásai minőségének biztosításához fűződő jogos érdeke jogalapon, az alábbi adatkör szerint kezeli:

 

 1. a) panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok;
  b) panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja;
  c) panasz, megkeresés részletes leírása;
  d) Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
  e) a Felhasználó számára megküldött válaszlevél;
  f) Felhasználó telefonszáma.

Amennyiben a Felhasználó telefonon adja elő panasznak minősülő megkeresését és annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ha a Felhasználó a panasz Alapítvány általi kezelésével nem ért egyet, akkor az a)-e) pontban meghatározott adatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

Az Alapítvány annak érdekében rögzíti a Felhasználói megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálja, elintézze, megválaszolja azokat a Felhasználó részére, fogyasztók esetén pedig teljesítse a Fgytv. által előírt panaszkezelési kötelezettségeit, emellett figyelemmel kísérhesse a vonatkozó jogviszonyainak teljesítését, biztosítsa a Felhasználók, illetve az Alapítvány jogos érdekeinek igazolásához szükséges tények rögzítését.

A Felhasználói megkeresésekről rögzített jegyzőkönyvet, valamint a panaszkezelés során keletkezett Fgyvt. 17/A. § (5) bekezdés szerinti adatokat, a válasz másolati példányát a fogyasztói panaszok esetén az Alapítvány a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján az elintézéstől számított 5 évig tárolja, az ezen a körön kívül eső, felhasználói megkeresések anyagait az elintézéstől számított 2 évig tárolja.

A Felhasználók által tett panaszok, vitás bejelentések kapcsán felmerülő adatkezelések célja a panaszok, jogi követelések, viták megoldása, az eset kivizsgálása, szükséges lépések meghatározása.

 

3.9. Csalásmegelőzés, felderítés- és kezelés

A Alapítvány a Felhasználók Szolgáltatások használata során kifejtett tevékenysége ellenőrzésével kiszűrheti azokat a Felhasználókat, amely Felhasználók tevékenysége alapján alaposan feltehető, hogy visszaélés-szerűen, vagy rendeltetésellenesen, illetve a Weboldalak felhasználására vonatkozó Felhasználási Feltételekbe ütköző módon használják a Szolgáltatásokat. Amennyiben az Alapítvány ilyen tevékenységet azonosít, megvonja a Felhasználók Weboldal Szolgáltatásai használatához fűződő jogát, illetve jogellenesség észlelése esetén megteszi annak kivizsgálása érdekében szükséges lépéseket.

Az Alapítvány tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy rá nézve milyen korlátozást vagy tilalmat vezetett be a Szolgáltatások tekintetében. Az Alapítvány egyben tájékoztatja a Felhasználót arról is, hogy az adatkezelés ellen tiltakozhat. A Felhasználó által történő tiltakozás esetén az Alapítvány az érintett személyes adatai kezelését haladéktalanul korlátozza arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő Alapítvány jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés jogalapja az Alapítvány és a Weboldal Felhasználóinak, mint más harmadik személyeknek azon jogos érdeke, hogy a Weboldalon a jogellenes, rosszhiszemű tevékenységek kiszűrhetők, megakadályozhatók legyenek és a Weboldalt valamennyi Felhasználó a Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja. Az adatkezelés időtartama a Weboldalon történt felhasználói aktivitás időtartama. Az Alapítvány ezen tevékenysége a 3.1. – 3.4., valamint a 3.8. pontokban meghatározott adatkezelések személyes adatait érinti, amelyek esetén a jelen adatkezelés jelen pont szerinti jogalapja mögöttes jogalap.

Az Alapítvány a Felhasználók 3.2. pontban foglalt hirdetésközzétételi Szolgáltatatás használata során kifejtett tevékenységének ellenőrzése céljából nem vesz igénybe más adatfeldolgozót.

 

3.10. Csalás felderítése és igényérvényesítés

A Alapítvány a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, a Alapítvány vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése, csalás és egyéb bűncselekmény felderítése és megelőzése céljából az adatkezelés elsődleges jogalapja szerinti jogviszony megszűnésétől, illetve az üzenetküldő rendszer adatai esetén azokra a 3.1.3. pontban meghatározott adatkezelési időtartam végétől számított 24 hónap időtartam alatt a 3.1, a 3.1.2., 3.1.3., a 3.2., 3.3., 3.4., 3.8., és 3.9. pontban meghatározott adatokat, így különösen a hirdetést, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely az Alapítvány által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, vagy amelyet az Alapítvány a 3.5. pont szerinti üzenettovábbítás szolgáltatás keretében továbbít a hirdető Felhasználónak, tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag az Alapítvány érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapja az Alapítvány és a Weboldal további Felhasználóinak előzőekben ismertetett jogos érdekének érvényesítése.

A Alapítvány a 3.9. és 3.10. pontok szerinti személyes adatokat kizárólag abban az esetben használja fel, amennyiben azok kezelése egy a Weboldalon, illetve az Applikációkon feladott hirdetés vagy igénybe vett Szolgáltatás kapcsán a hirdető vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó panasszal él egy hirdetéssel szemben az Alapítványnál arra hivatkozva, hogy a hirdetés sérti a Felhasználó jogait (például szerzői jogait) vagy jogos érdekeit. Ebbe a körbe tartozik az is, ha egy Felhasználó kezdeményezésére hatósági, rendőrségi vagy egyéb eljárás indul egy hirdetéssel kapcsolatos jogsértés (például félrevezető hirdetés) miatt. Ezekben az esetekben az Alapítvány annak érdekében, hogy az esetleges jogsértések feltárhatóak legyenek, kezeli az ügyben érintett Felhasználóval, illetve hirdetéssel kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat. Ezen adatkezelés hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, és sértené a Felhasználók azon jogos érdekét, hogy a Szolgáltatásokat biztonságosan, a jogsérelem lehetőségének minimalizálásával vehessék igénybe. Különösen az járna aránytalan, a személyes adatok kezelésénél súlyosabb érdeksérelemmel, ha az esetlegesen jogellenesen eljáró (például csaló) hirdetők azzal kerülhetnék el a felelősségre vonást, hogy egyszerűen töröltetik adataikat za Alapítvány által.

3.11. Hatósági adatszolgáltatás

Az Alapítvány a szabályszerű tartalmú és szabályszerűen közölt, személyes adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági megkereséseket, amelyek a Szolgáltatások kapcsán, vagy a Weboldalon keresztül megvalósult adatkezelések kapcsán érkeznek az Alapítványhoz, a kért személyes adatok megkereső részére történő közlésével teljesíti.

Az Alapítvány átadja mindazon személyes adatokat az őt megkereső büntetőeljárásban részes hatóságnak, illetve bíróságnak, amely az adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, így amelyek az Alapítvány részére jogi kötelezettséget teremtenek meg az ott megjelölt személyes adatok átadására.

Az adatkezelés jogalapja az Alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Alapítvány, vagy harmadik személy mindazon jogos érdekének biztosítása, amely alapján igazolható a Alapítvány által hivatalos eljárásban történt adatszolgáltatás megalapozottsága, illetve a Alapítvány esetleges részvétele biztosított legyen az eljárások során. Az Alapítvány az eljárásban történő részvételének igazolása, az abból eredő esetleges jogai érvényesítése szerinti jogos érdeke jogalapon a jelen pont szerinti adatszolgáltatások anyagát megőrzi. Az adatkezelés időtartama a teljesítést követő 5 év.

3.12. Felhasználói aktivitás

A Felhasználók Weboldalon, illetve Applikációkon történő aktivitása, Szolgáltatások használatára vonatkozó tevékenységének adatait, azaz az internetes böngészési viselkedésre és a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó adatokat az Alapítvány a Szolgáltatásai fejlesztésére, sikerességének mérésére felhasználja az

 Alapítvány. Az adatkezelés jogalapja a Alapítvány azon jogos érdeke, hogy tisztában legyen ügyfélköre Szolgáltatásokra vonatkozó igényével, érdeklődésével, ennek megfelelően termékeit és Szolgáltatásait fejleszthesse, visszacsatolást kaphasson üzleti tevékenysége sikerességéről. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók törlését követő egy év elteltével végződik.

 

 1. Felhívások a Felhasználók részére

4.1. 16. éven aluliak

Az Alapítvány Weboldalon elérhető Szolgáltatásait kizárólag 16. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek és nem természetes személyek részére nyújtja.

Amennyiben az Alapítvány valamely adatkezelési tevékenysége 16. éven aluli kiskorú személyes adatait is magában foglalja, az Alapítvány beszerzi a kiskorú törvényes képviselőjének előzetes és önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

4.2. Más adatait megadó személyek

A Weboldal használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg a Szolgáltatások használata során.

4.3. Hirdetések

A Felhasználók által a Weboldalra feltöltött hirdetéseket az Alapítvány tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésben személyes adatot ad meg, arra vonatkozóan tudomásul veszi, hogy az Alapítvány azokat statisztikák készítése, az adatbázisa működtetése, valamint a Weboldal működésének ellenőrzése és minőségbiztosítás, valamint a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése érdekében a vonatkozó szerződés időtartama alatt kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Alapítvány jogos érdeke, amely az általa üzemeltetett adatbázis és nyújtott Szolgáltatások működtetése, fejlesztése és üzleti szempontú figyelemmel kísérése kapcsán áll fenn. Az adatkezelés időtartama az apróhirdetések tárolása kapcsán a vonatkozó apróhirdetési szerződés időtartamával egyező.

4.4. Pontosság 

Amennyiben az Alapítvány által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt (kivéve a csalás-megelőzésre és ellenőrzésre vonatkozó adatkezelést, illetve az Alapítvány részére jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek szerinti adatkezeléseket) bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles az Alapítvány részére a 3.8. pont szerinti elérhetőségen vagy a saját felhasználói fiókján keresztül a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy az Alapítvány által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek.

4.5. Adatok megismerésére jogosultak köre 

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz az Alapítvány közvetlen irányítása alatt álló azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladataik ellátása érdekében szükséges, akik az adatokat az Alapítványnál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.

4.6. Nyilvánosságra hozott személyes adatok

A jelen Tájékoztató olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók az Alapítvány rendelkezésére bocsátanak a Weboldal használata során annak érdekében, illetve, amelyeket az Alapítvány gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a Tájékoztatás nem terjed ki.

 1. Adattovábbítások

Az Alapítvány a Felhasználók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja. Továbbá az Alapítvány – a Felhasználó tájékoztatása mellett – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére.

Egyes esetekben a partnerek kifejezetten az Alapítvány instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket (pl. ügyvitel) az Alapítvány javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel az Alapítvány olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

Az Alapítvány Szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

5.1. Szerverszolgáltatások

Az Alapítvány adatbázisának tárhelyét az Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.

5.2. Panaszkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó

A Alapítvány a telefonos ügyfélszolgálati hangfelvételek rögzítésére és tárolására szerződéses partner adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Alapítvány elkötelezett az érintett jogok gyakorlásának elősegítése iránt. Ennek érdekében olyan biztonságos online elérhető és használható rendszert hozott létre és üzemeltet, amelyen keresztül az érintett Felhasználók könnyen és gyorsan hozzáférhet jogai gyakorlásával kapcsolatos bizonyos információkhoz és funkciókhoz: https://spatiindustrialerohu.ro/adatvedelmitajekoztato

 

Az Alapítvány a Felhasználók részére a kötelező tájékoztatásokat, valamint az érintetti jogok alapján szükséges válaszokat tömör, átlátható és közérthető formában nyújtja.

Az Alapítvány az érintettek kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem Alapítványhoz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén az Alapítvány a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az Alapítvány az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Amennyiben a Alapítvány nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül a Alapítvány tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett milyen jogorvoslati jogokkal élhet.

6.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A Felhasználó az Alapítvány 3.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, levélben vagy email-ben tájékoztatást kérhet a Alapítványtól arra vonatkozóan, hogy a Alapítványnál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy az Alapítványtól információt kérjen az adatkezelés alábbi körülményeire vonatkozóan:

 1. a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Alapítványtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Alapítvány az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi a Felhasználó részére.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Felhasználó az Alapítvány 3.8. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül, levélben vagy email-ben kérheti, hogy az Alapítvány késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja felhasználói nevét, vagy egyéb, nyilvántartott személyes adatát.

6.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó az Alapítvány által létrehozott és üzemeltetett https://adatvedelem.jofogas.hu/ oldalán egyszerűen és könnyen kérheti, hogy az Alapítvány késedelem nélkül törölje felhasználói fiókját.

A Felhasználó ezen kívül, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, jogosult arra, hogy az Alapítványtól kérje
személyes adatai törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Alapítvány kezelte;
 2. b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatait az Alapítvány jogellenesen kezelte;
 5. e) a személyes adatait az Alapítványra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Alapítvány lehetőséget nyújt az érintetti jog gyakorlására 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül írásban vagy emailben.

Ha a Alapítvány a Felhasználó személyes adatait jelen Szabályzat szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli, úgy az Alapítvány tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó az Alapítvány a 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy az Alapítvány az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapítvány ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alapítvány jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó az Alapítvány 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben kérheti az Alapítványtól a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. A birtokában lévő adatokat az Alapítvány nem továbbítja.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó az Alapítvány a 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Alapítvány vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Alapítvány a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Alapítvány bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Alapítvány nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.

Amennyiben az Alapítvány a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy az Alapítvány részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először az Alapítványnak elküldenie a 3.8. pontban foglalt elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Alapítvány a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Alapítvány a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Így például informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ a Alapítvány rendszereiben, továbbá fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők.

Az integritást biztosító intézkedések:
A Weboldal üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk. Adatainkat professzionális adatközpontban tároljuk.

Rendelkezésre állást és ellenálló képességet szolgáló intézkedések:
Rendszereink fizikailag elkülönült, védett adatközpontban tároljuk. A felhasználói adatokat georedundens adatbázisokban tároljuk.

 1. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Alapítvány bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Alapítvány a Weboldalon a változásról tájékoztatást nyújt.

 

[/col]

[/row]

[/section]